เราต่างมี ปาก ที่น่าอิจฉา

 ออกมาอีกแล้ว องค์การณ์ต่อต้านความชั่ว (กันแต่ปาก) เรื่อง พรบ. นิรโทษกรรมสุดซอยเหมาเข่ง  ที่พยายามขับเคลื่อนร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้


 เสนอ1. เป็นที่ทราบว่าสถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้นในทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตัวเลขจากการศึกษาพบว่าประเทศไทยสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตมากกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลที่สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้อย่างมาก
 ตอบกลับ1. เห็นด้วย และขอถามกลับว่า ท่านผู้อาวุโสทั้งหลายได้มีโอกานทำงานรับใช้บ้านเมืองมายาวนานจนคนรุ่นผมโตมา เหตุไดท่านปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมันเจริญเติบโตขึ้นมาได้  อย่ามาตอบแบบลอย ๆ ว่าทำแล้วแต่ทำไม่สำเร็จ


          เสนอ2. ถ้อยคำแก้ไขเพิ่มเติมความในร่างมาตรา 3 เป็นการส่งเสริมการกระทำทุจริต ส่งผลให้ผู้มีส่วนสมรู้ร่วมคิดทั้งตัวการ ผู้สนับสนุน และผู้ถูกใช้ให้กระทำ ไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย ซึ่งจะทำให้คอร์รัปชั่นยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจนมิอาจประมาณความสูญเสียได้
 ตอบกลับ2.  หากไม่มีข้อความดังกล่าว สังคมเราจะดำเนินไปในทิศทางที่คนชั่วกลัวการลงโทษได้จริงหรือไม่  ถ้าจริงจะจริงทั้งกับคนรวยและคนจนใช่หรือไม่  ถ้าใช่เหตุใดเราจึงเห็นคนรวยไม่ถูกลงโทษในจำนวนที่มากมายในปัจจุบัน


          เสนอ3. การล้างผิดในคดีทุจริตเป็นการทำลายระบบคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมอย่างร้ายแรง สังคมไทยและโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนชาติ จะมีค่านิยมใหม่ว่าโกงแล้วไม่มีความผิด โกงแล้วล้วนได้แต่ผลดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวทางสังคมอย่างใหญ่หลวงเกินกว่าจะแก้ไขได้
 ตอบกลับ3.  ในมุมมองของคนหนุ่มสาว ขอตอบว่า เราเห็นการทำลายนั้นสำเร็จมาตั้งแต่เราเกิด  พลังขับเคลื่อนชาติที่ท่านคาดหวัง  ได้รับคำสอนจากท่านมาเต็ม ๆ  ซึ่งไม่ใช่ด้วยคำพูด  แต่ด้วยการกระทำที่เราเห็น  เป็นไปได้หรือไม่ว่าความล้มเหลวทางสังคมอย่างใหญ่หลวงที่ท่านกล่าว มันได้เกิดขึ้นมานานมากแล้ว แต่ประโยคนี้ท่านเพิ่งมาพูด เพราะต้องการปัดความชั่วช้าให้กับคนรุ่นถัดมาโดยที่พวกท่านไม่มีส่วนผิดเลย


          เสนอ4. มติแก้ไขเพิ่มเติมในร่างกฎหมายดังกล่าว ส่งผลเสียโดยตรงและอย่างรุนแรงต่อผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากถูกตัดโอกาสที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมให้ถึงที่สุด หมดโอกาสที่จะได้ใช้ความจริงพิสูจน์ข้อกล่าวหาและลบล้างความระแวงแคลงใจของคนในสังคม ที่สำคัญกระบวนการยุติธรรมของประเทศก็จะหมดความศักดิ์สิทธิ์ เพราะไม่สามารถทำให้สังคมเชื่อในคำตัดสิน และไม่สามารถนำตัวคนผิดมาลงโทษตามครรลองของกฎหมาย เพื่อชดใช้และรับผิดต่ออาชญากรรมร้ายแรงที่กระทำต่อแผ่นดินและคนไทยทั้งประเทศได้
 ตอบกลับ4. น้อยครั้งที่เราได้เห็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุด  เพราะข้อจำกัดด้านวัฒนธรรมคร่ำครึโบราณ ระบบข้าราชการอุปถัมภ์ เทคโนโลยีที่ล้าหลังและการเห็นแก่สินบน  เป็นไปได้หรือไม่ที่ความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรม มันไม่มีเหลืออยู่ในสายตาคนรุ่นนี้อีกแล้ว  เนื่องจากสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่จริงที่สุดนั้น  คือคนชั่วหากมีอานาจบารมีและเงินทอง ก็จะย่อมได้รับการนับถือจากคนในสังคมเสมอมา

          เสนอ5. รัฐบาลได้เคยแสดงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยนำส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ให้คำมั่นว่าการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นภารกิจหน้าที่ และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและข้าราชการทุกคน ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ พร้อมกับได้วางยุทธศาสตร์ มาตรการต่าง ๆ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม
          ทว่า การแก้ไขเพิ่มเติมความในร่างมาตรา 3 ขัดแย้งอย่างชัดแจ้งต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาล ซึ่งส่งจะผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความพยายามต่าง ๆ ของรัฐบาลอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และไม่ควรเกิดขึ้น
 ตอบกลับ5.  การกระทำสำคัญกว่าคำพูด  ท่านผู้อาวุโสซึ่งได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมากมาก เหตุไดจึงยึดติดกับคำพูดคนเหล่านี้มากไปกว่าการกระทำ 


          เสนอ6. รัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption : UNCAC 2003) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 แต่ทว่า ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้ มีเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงว่าจะขัดแย้งและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามอนุสัญญาฯ กรณีนี้อาจทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในโลกที่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคดีอันเป็นความผิดฐานคอร์รัปชั่นภายหลังลงนามให้สัตยาบัน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียในสายตาของประชาคมโลก
 ตอบกลับ6. ภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียในสายตาประชาคมโลกที่ท่านกังวล  ควรให้สายตาประชาคมโลกเป็นผู้ตัดสินว่าเสื่อมเสียหรือไม่เสื่อมเสีย  ท่านเป็นผู้อาวุโสในสังคม มีวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์จงนำออกมาใช้มาสอน  ส่วนเรื่องจริยธรรมไม่ต้องสอน เพราะสิ่งที่ท่านสอนไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านทำมาในอดีต  หากท่านต้องการให้คนรุ่นใหม่เชื่อถือในจริยธรรมของท่าน ท่านจงให้คำตอบแก่คนรุ่นใหม่สังหน่อยว่า  คนรุ่นก่อนทำอะไรอยู่ ถึงปล่อยให้ทุกอย่างมันล่มสลายมาได้มากมายถึงขนาดนี้  หากท่านตอบว่าทำแล้วแต่ไม่สำเร็จ ก็จงระบุออกมาว่า ใครที่ไม่ทำ ไมต่อต้าน และใครที่สนับสนุนสิ่งเหล่านั้น  ให้ออกมาขอโทษในข้อหาที่ท่านปล่อยปละละเลยการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  นิ่งเฉยต่อความชั่ว  ไม่ต่อต้านสิ่งไม่ดี  และให้ความนับถือแก่คนชั่วที่มีอำนาจทรัพย์สิน   และรับโทษให้สาสมกับความผิดนั้น   คนรุ่นใหม่จึงจะเชื่อได้อย่างสนิทใจว่า  สิ่งที่คนรุ่นก่อนทำมาในอดีต  เป็นสิ่งผิด  และเราไม่ควรทำ


 

     Share

<< เราต่างมีวงเคิ่นที่น่าอิจฉาเราต่างมีครวจที่น่าอิจฉา >>

Posted on Tue 29 Oct 2013 9:20

wh0cd581448 <a href=http://fluoxetine.us.org/>fluoxetine 20 mg capsules</a> <a href=http://viagratablet.us.com/>CHEAP VIAGRA</a>
Charlesroava   
Mon 26 Jun 2017 12:29 [1]
 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

เราต่างมีสายฉีดตูดที่น่าอิจฉา
เราต่างมี 3 กุมภาที่น่าอิจฉา
เราต่างมี 2 กุมภาที่น่าอิจฉา
เราต่างมี 1 กุมภา ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีแอกซ่าที่น่าอิจฉา
เราต่างมีเมษา 51 ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีเพลงที่น่าอิจฉา
เราต่างมีโทรเลขที่น่าอิจฉา
เราตา่งมีครึ่งปี 57 ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีงวดสุดท้ายที่น่าอิจฉา
เราต่างมีน้องวันที่น่าอิจฉา
เราต่างมีกูปรีที่ไม่น่าอิจฉาเลย
เราต่างมีโยธีที่น่าอิจฉา
เราต่างมีเอิร์นที่น่าอิจฉา
เราต่างมีลูเซิร์นที่น่าอิจฉา
เราต่างมีราชดำเนินที่น่าอิจฉา
เราต่างมีออดิชั่นที่น่าอิจฉา
เราต่างมี YOLO ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีครวจที่น่าอิจฉา
เราต่างมี ปาก ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีวงเคิ่นที่น่าอิจฉา
เราต่างมีสิทธิชัยที่น่าอิจฉา
เราต่างมีป่วยที่น่าอิจฉา
เราต่างมีหมึกปิ้งที่น่าอิจฉา
เราต่างมีอินทรามระที่น่าอิจฉา
เราต่างมีพิทแมนที่น่าอิจฉา
เราต่างมีศูนย์การค้าที่น่าอิจฉา
เราต่างมีรหัสไม่ลับที่น่าอิจฉา
เราต่างมีเพลย์บอยที่น่าอิจฉา
เราต่างมีค่าส่วนกลางที่น่าอิจฉา
เราต่างมี 8 ข้อ (ย่อ) ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีสองปีครึ่งที่น่าอิจฉา
เราต่างมีควายที่น่าอิจฉา
เราต่างมีสมองส่วนหน้าที่น่าอิจฉา
เราต่างมีโพสบาร์ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีเลนขวาที่น่าอิจฉา
เราต่างมีซักผ้าที่น่าอิจฉา
เราต่างมีสืบพันธุ์ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีชุดนักศึกษาที่น่าอิจฉา